Borgarna i Örebro stoppade information till Husmark-Persson

För lite knappt två år sedan satt jag och läste regeringens förslag till ”ettårsgräns för sjukpenning och införandet av förlängd sjukpenning” samt ”införandet av rehabiliteringskedja”, det var med anledning av att Örebro kommun skulle lämna remissvar på förslagen.

Det krävdes inte så mycket läsning för att förstå att de nya reglerna kring sjukpenning och rehabersättning skulle få förödande konsekvenser för många och Socialdemorkaternas kommunstyrelserepresentanter var ilskna och upprörda över förslagen.

Med anledning av det författade jag förslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om vad Örebro kommun borde lyfta i sitt remissvar till regeringen. Vi lyfte bland annat upp att det var ansvarslöst kort remisstid för att kunna få genomarbetade svar, att många svårt sjuka skulle stå utan ersättning och tvingas söka försörjningsstöd, att det skulle leda till sämre hälsa, att det skulle bli svårare att deltidsarbeta som arbetsträning och att kostnaderna skulle skjutas över från staten till kommunerna.

Ingen av de borgerliga företrädarna eller miljöpartiets representanter i Örebro kommun ville då lyfta med detta i kommunens remissvar utan svarade på hela promemorian med fyra meningar om att man tillstyrker regeringens förslag.

Ingen av dom var villiga att lyssna på argumenten och jag undrar hur Staffan Werme (fp), Inger Högström-Westerling (m), Fredrik Persson (mp), Rasmus Persson (c) och Lennart Bondeson (kd) tycker att det känns idag? Kanske hade Husmark-Persson fått lite mer information innan beslut fattades om Kommunstyrelsen i Örebro antagit (s) och (v):s förslag till remissvar.

 

Remissvar på promemorian ”ettårsgräns för sjukpenning och införandet av förlängd sjukpenning ”.

I promemorian ”ettårsgräns för sjukpenning och införandet av förlängd sjukpenning” (S2007/11088) föreslås att det ska införas en tidsgräns i Sverige för hur länge sjuka ska kunna få ersättning. Tidsgränsen föreslås bli ett år och att det ska vara svårt att få undantag från tidsgränsen. Samtidigt föreslås att möjligheten att få aktivitetsersättning ska tas bort och att alternativet till ersättning för långvarig sjukdom ska vara permanent sjukersättning (vilket motsvarar den gamla sjukpensionen).

Ansvarslöst kort remisstid

Förslagen om förändringar i landets sjukförsäkringssystem är omfattande och Örebro kommun är en av två kommunen i länet som utsetts till remissinstans för promemorian. Remisstiden på ungefär en månad är allt för kort för att på ett ansvarsfullt sätt kunna svara på hur förslaget påverkar Sveriges sjunde största kommun.

Kostnadsförskjutning från stat till kommuner

En ettårsgräns för sjukpenning kommer att få konsekvenser för kommunens ekonomi då sjuka medborgare faller ur socialförsäkringssystemen och enbart blir hänvisade till försörjningsstöd för sin dagliga försörjning. Även för de som får en förlängning av sin sjukpenning beviljad finns en uppenbar risk att deras ekonomi försämras så mycket att de måste ansöka om försörjningsstöd. De ekonomiska försämringarna drabbar den sjuke oavsett om det är en arbetstagare som skadats i sitt yrke eller en ensamstående förälder som kämpar mot svår cancer.

I kombination med en kommande konjunkturnedgång och en avmattning på arbetsmarknaden ser vi med oro på att förslaget kommer att öka kommunens försörjningskostnader samtidigt som skatteunderlaget minskar – det innebär att resurser till välfärden kommer att påverkas negativt. Statens finanser och skatteunderlag bedöms däremot vara fortsatt goda och samtidigt för staten över kostnader för välfärdssystemen till kommunerna. Vi tycker att kostnadsförskjutningen från stat till kommun är en mycket ovälkommen utveckling som vi kan se inom en rad områden.

Sämre hälsa

Tidiga insatser och tydligt ansvar är positivt för individens tillfrisknande. Men att drabbas av en allvarlig sjukdom eller olycka och samtidigt behöva oroa sig för att man under tiden måste sälja sitt hus och byta miljö för sina barn är både inhumant och kortsiktigt. Ekonomiska försämringar leder till ökad oro och sämre tillfrisknande.

Människors hälsa är starkt förknippat med människors ekonomiska trygghet liksom dess möjligheter att delta i arbetsliv och samhällsliv. Att bli åsidosatt från arbete under lång tid när man kan arbeta är ett allvarligt slöseri med både människors och samhällets resurser. Vi måste på flera punkter skapa bättre och snabbare stöd för den som blivit sjuk att komma tillbaks i arbetsliv och samhällsliv. Vi måste också hitta fler vägar in för den som inte kan gå tillbaks till sitt tidigare arbete.

Vi anser att det skulle vara mer effektivt och humant om man ökade stödet till den sjuka och samtidigt ställde tydligare krav på arbetsgivare och Försäkringskassa att tillsammans med den sjuke medverka till ett snabbare tillfrisknande.

Minskade incitament för deltidsarbete under sjukdom

Genom att antalet sjukskrivningsdagar räknas lika oavsett om man är sjukskriven på heltid eller deltid så minskas incitamenten för sjukskrivning på deltid. Detta motverkar syftet att minska sjukskrivningstiderna genom att kontakterna med arbetsplatserna avtar. Detta skulle kunna undvikas genom att avräkningen görs proportionellt i förhållande till sjukskrivningsgraden.

Minskningsregeln innebär ingrepp i fria förhandlingsrätten

Införandet av en minskningsregel påverkar befintliga avtal mellan den stora arbetsgivaren Örebro kommun och arbetstagarorganisationerna. Det är ett anmärkningsvärt och allvarligt ingrepp i den fria förhandlingsrätten eftersom regeringen nu föreslår att arbetsgivare och arbetstagare inte får sluta avtal om en viss typ av försäkringar.

I förslaget finns dessutom en djup orättvisa inbyggd som innebär att personer med höga inkomster faktiskt kommer att kunna försäkra sig mot kraftiga sänkningar i inkomst samtidigt som huvuddelen av arbetstagarna inte har rätt att teckna kollektiva försäkringar som skyddar dem mot det samma.

Rehabpenning borde ges särskild ställning utanför begränsningsperioderna

Rehabiliteringspenning bör mycket tydligt skiljas från sjukpenning och ges en särskild ställning utanför begränsningsperioderna. För att stimulera rehabiliteringsarbetet är det viktigt att det finns tydliga och även kortsiktiga fördelar med rehabilitering framför sjukpenning.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot programnämndens förslag ärende 18 till förmån för eget förslag på remissvar.

För socialdemokraterna och vänsterpartiet

Lena Baastad                                             Murad Artin

 

Här är det andra remissvaret:

Remissvar på promemorian ”en rehabiliteringskedja ”.

I promemorian Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032 finns en beskrivning av en förändrad sjukskrivningsprocess och förslag om att införa tidsbegränsningar för rehabilitering. Under de tre första månaderna av sjukperioden prövas om den sjuka kan återgå till tidigare arbetsgivare. Efter 90 dagar prövas om den sjuka kan återgå till hela arbetsmarknaden och ansvaret överflyttas till arbetsförmedlingen. Efter 180 dagar ska man bedöma om den sjuke har någon arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden.

Om den sjuke efter 180 dagar beräknas ha arbetsförmåga som kan tas tillvara på arbetsmarknaden ska försörjning ske via arbetslöshetsförsäkring, om personen uppfyller villkor för denna försäkring. Om personen inte uppfyller villkor för arbetslöshetsförsäkring får denne söka försörjningsstöd hos kommunen. Detta gäller även personer som saknar arbetsförmåga men där nedsättningen inte är stadigvarande och personen därför inte kan beviljas sjukersättning enligt de nya kriterierna.

Ansvarslöst kort remisstid

Förslagen om införande av en rehabiliteringskedja är en stor förändring som påverkar många medborgare. Det är också ett förslag som kommer att förändra förutsättningarna på arbetsmarknaden och som leder till kostnadsförskjutningar från stat till kommun. Remisstiden på ungefär en månad är allt för kort för att på ett ansvarsfullt sätt kunna svara på hur förslaget påverkar Sveriges sjunde största kommun.

Ökade kostnader för kommunerna

I promemorian föreslås att sjukersättning endast ska beviljas när arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt. De som saknar arbetsförmåga men där nedsättningen inte är stadigvarande kommer därmed inte beviljas sjukersättning utan i stället hänvisas till kommunerna för ansökan om försörjningsstöd. Antalet individer som beviljas sjukersättning beräknas minska kraftigt och man kan förmoda att en betydande andel av dessa kommer att vända sig till kommunen med ansökan om försörjningsstöd. Det innebär en ökad kostnad för kommunerna och en försämrad ekonomi för individen.

I kombination med en kommande konjunkturnedgång och en avmattning på arbetsmarknaden ser vi med oro på att förslaget kommer att öka kommunens försörjningskostnader samtidigt som skatteunderlaget minskar – det innebär att resurser till välfärden kommer att påverkas negativt. Statens finanser och skatteunderlag bedöms däremot vara fortsatt goda. Trots det fryser regeringen statsbidragen i sin budget för 2008, vilket innebär kraftiga nedskärningar i välfärden med flera miljarder för både 2009 och 2010. Samtidigt för staten över kostnader för välfärdssystemen till kommunerna. Vi tycker att kostnadsförskjutningen från stat till kommun är en mycket ovälkommen utveckling som vi kan se inom en rad områden.

Staten minskar sina kostnader för sjuka – inte bättre rehabilitering

Det är viktigt att den som är sjuk får rätt stöd och möjlighet till rehabilitering i ett tidigt skede och tidigare återgå i arbete. Det finns brister i det tidigare systemet och det skulle behövas tydligare krav på arbetsgivare, Försäkringskassa och Arbetsförmedling att tillsammans med den sjuke medverka till en snabbare återgång i arbete. Men detta förslag handlar mindre om rehabilitering och mer om att kraftigt minska antalet individer som uppfyller kriterierna för sjukersättning.

Mer byråkrati för den som är sjuk

Det är viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för vad. I förslaget flyttas ansvar från friska arbetsgivare och myndigheter till människor som faktiskt är sjuka och därför inte är på jobbet. Vi tror inte att det är där den största potentialen finns för att förbättra rehabiliteringen. Våra erfarenheter är att alla sjuka inget hellre vill än att komma tillbaks till jobbet. Men det är viktigt att de får lägga sin energi på just det och inte administrativa uppgifter som t.ex. att tvinga arbetsgivare att fylla i intyg åt myndigheterna.

För korta tidsgränser

Att sätta upp olika mål i form av tidgränser kan vara en väg för att ge en tydligare bild för individer, arbetsgivare och myndigheter hur rehabiliteringsprocessen är tänkt att löpa. Men de tidsgränser som föreslås behöver förlängas avsevärt. Det kan inte vara rimligt att man redan efter tre månader förväntas bedöma om en person efter en svår olycka kommer att kunna återgå till tidigare arbete eller inte och hur väl rehabiliteringsinsatserna kommer att fungera.

Förbättrade möjligheter att prova annat arbete

Remissen innehåller också förslag till lag om rätt till ledighet för att vid sjukdom pröva nytt arbete. Efter tre månaders sjukskrivning ska man ha rätt att ta tjänstledigt för att prova annat arbete samtidigt som man får sjukpenning. Det tycker vi är ett bra förslag som förbättrar möjligheter att komma tillbaks i arbetslivet.

Försämrat anställningsskydd

När det gäller anställningsskydd regleras detta av LAS och i förslaget finns inga hänvisningar till förändringar i den. Innan förslaget genomförs måste det utredas i vilka delar som de kommer att stå i konflikt med varandra och vilka förändringar som skall göras. Innebär förslaget att arbetsgivaren har rätt att säga upp en person som redan efter tre månader bedöms inte kunna komma tillbaka till tidigare arbete? Vilka krav kommer arbetsgivaren att ha på sig att anpassa arbetet efter individen?

Ökad arbetslöshet och utslagning

Med tanke på att det som föreslås i promemorian otvivelaktigt kommer att leda till att många fler än idag kommer att ställas utan arbete och att avsevärt fler av dessa arbetslösa kommer att ha inskränkt arbetsförmåga kan vi inte underlåta oss att påpeka att ”en politik för arbete” är på väg att ersättas av ”en politik för utslagning och arbetslöshet”. 

Sammanfattning

Örebro kommun redovisar ovan ett antal frågeställningar som ur en kommunal synvinkel är problematiska. De ekonomiska konsekvenserna, liksom konsekvenserna för individen kommer bli enorma. Förslaget innebär inte en förbättrad rehabilitering för den sjuke. Det kommunala självstyret kan heller inte anses öka.

En sammanvägning av ovanstående konsekvenser innebär att Örebro kommun inte tillstyrker det remitterade förslaget.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot programnämndens förslag ärende 18 till förmån för eget förslag på remissvar.

För socialdemokraterna och vänsterpartiet

Lena Baastad                                             Murad Artin

Annonser

6 responses to “Borgarna i Örebro stoppade information till Husmark-Persson

 1. Mycket bra remissvar som sammanfattar problemen, och ni var inte ensamma om att se detta! Det är skamligt att alliansen inte ville ta till sig detta, utan ändå insisterade på att genomdriva förslaget.

 2. Vad ska man säga? Svagt av Miljöpartiet! Ska ta upp frågan på högre ort inför valet med Mp. Samtidigt bra för genomskinligheten ”Nya moderaterna” visar upp sina gristrynen.

 3. Konsekvenserna var tydliga i remissvaret och är ännu tydligare idag eftersom det som står i remissvaret har besannats. Många sjuka har ett rent helvete idag. Detta vansinne måste stoppas.

 4. Tack för att du reagerade då. Märkligt att detta inte kom med i Kommuns remisssvar.

  Kan du skriva in det som debattinlägg i NA?

  Det behöver bli mer känt – att många instanser var emot ändringarna, att många nu lider under de nya reglerna och att faktiskt vem som helst kan drabbas av långvarig ohälsa och kommer då att drabbas av dessa regler.

 5. Nu ligger den ute på facebook och andra siter för allmän beskådning.

  http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=102493966453686

  Bli gärna medlem i vår grupp som heter: Det pågår en tragedi i Sverige just nu.

 6. Pingback: Var finns någon media som inte hukar för Reinfeldts lögner? | (s)andberg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s