Kategoriarkiv: Budget

Mer rätt än fel i avfallet!

Idag tog antog Tekniska nämnden budgeten för 2012 och med den våra verksamhetsmål.

I och med den här budgeten antar Tekniska nämnden nu ett av Sveriges mest utmanande mål när det gäller sortering av vårt avfall.

Idag hamnar alldeles för mycket återvinningsbart material i våra restsopor och bränns upp. Idag är ungefär 65% felsorterat i restavfallet, nu sätter vi igång ett spännande utvecklingsarbete för att det i våra restsopor inte ska vara mer än 40% av sådant som går att återvinna.

Andra punkter som lyftes i budgeten var bland annat:

Tillgänglighets och trygghetsarbetet i Örebro ska prioriteras och det arbetet ska ske i dialog med örebroarna. Bland annat startar ett utvecklingsarbete för att nå mer jämlika livsvillkor mellan olika stadsdelar.

Satsning på medborgardialog – Örebroarna måste få vara en del av arbetet med att utveckla kommunen. Nämnden har tillsatt en parlamentarisk grupp för att hålla ihop och föreslå insatser och metoder för arbetet med medborgardialog.

Fortsatt fokus på miljöarbete för att minska kommunens negativa klimatpåverkan. Exempel på utvecklingsområden som pekas ut i verksamhetsplanen är minskade koldioxidutsläpp från fordon, minskad elförbrukning från belysning och förbättring av våra cykelvägar..

Förnyelsetakten på ledningarna i vatten- och avloppsnätet ska öka för att förbättra driftsäkerheten och minska energiförbrukningen.

Plantera nya träd i staden. Almsjukan har fått fäste i Örebro vilket kräver en storsatsning på nya träd. Träden i staden är viktiga ur klimatsynpunkt, de hjälper till att rena luften, men de är också viktiga ur ett estetiskt perspektiv.

Satsningen på fler tillgänglighetsanpassade lekparker ska fortsätta med minst en per år.

En servicegaranti för så kallade potthål i kör- och cykelbanor ska införas. Potthålen ska åtgärdas inom fem arbetsdagar från det att en anmälan har registrerats.

Hur vet vi om vi satsar på rätt saker och varför prioriterar vi som vi gör?

Imorgon antar tekniska nämnden verksamhetsplan och budget för 2012, det är den första budgeten med mig som ordförande och det känns stort att få vara med och forumlera politikens viktigaste styrinstrument för utveckling i kommunens verksamheter.

Tekniska nämnden har ett stort ansvarsområde och det är en mängd viktiga frågor som lyfts upp i vår budget och jag kommer återkomma till det i andra blogginlägg.

Men en av de saker som jag lite särskilt brinner för handlar om jämlika livsvillkor i staden och att de resurser som vi lägger på parker, lekparker, trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, tillgänglighetsskapande åtgärder och en mängd andra saker som Tekniska nämnden har ansvar för är någorlunda jämt fördelade.

Utveckling och satsningar ska inte i första hand ska gå dit boende skriker högst och är bäst organiserade, utan faktiskt fördelas någorlunda jämt över kommunen och utifrån vart behoven finns. Men givetvis i dialog med de som berörs.

Idag är det inte helt lätt att på ett rättvist sätt bedöma hur resurser och utvecklingsinsatser fördelas geografiskt och utifrån vart det finns mest människor och behov. Under 2012 kommer vi i tekniska nämnden arbeta särskilt för att få fram bra indikatorer och underlag som gör att vi kan jämföra våra olika insatser.

Med sådana underlag kan vi göra analyser och kommer då också kunna skapa ett tydligare underlag för hur vi prioriterar våra insatser år för år i Örebro kommun.

Vilken kvalitet har vi på parkerna fördelat över staden? Finns de fina lekplatserna där de flesta barnen finns? Hur långt har man till någon badmöjlighet och vart ligger våra plaskdammar och uteduschar? Hur osäkra är barnens väg till skolan egentligen och hur jobbar vi med trafiksäkerhetsinsatser? Vilka känner sig otrygga ute och på vilka sträckor? Varför satsar vi på förbättrad belysning på just det där stråket före ett annat?

Jag tycker att politiska prioriteringar ska vara tydliga och möjliga för medborgare att granska.

Jag tycker också att politiska prioriteringar ska genomföras så det går att föra en dialog om det.

I och med den här verksamhetsplanen påbörjar vi i Tekniska nämnden ett stort utvecklingsarbete för att på ett bättre sätt kunna jämföra, analysera och föra dialog kring utveckling och prioriteringar.

Det ska vara lätt att förstå, granska och diskutera politiska prioriteringar. Jag upplever inte att vi är riktigt där ännu.

22,5 miljoner kronor till bättre underhåll av gator och cykelvägar

Idag beslutade Örebro kommunfullmäktige att använda en del av de pengar som vi har under 2011 (men som antagligen inte finns under 2012) till att satsa 22,5 miljoner extra på gatuunderhåll.

(Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot det förslaget till förmån mot: nej visst ja, de hade ju inget eget förslag till tilläggsbudget. De var bara emot.)

Det känns skönt att som nyvald ordförande i Tekniska nämnden ha lite större möjlighet att åtgärda sådana här hål i cykelvägar.

Rött budgetsamarbete i både majoritet och opposition

[REVIDERAD: Läs pressmeddelande och budgethandlingen här]

Nu formuleras budget för 2010 både i kommunen och landstinget.

Idag är (s) och (v) på Start-centrum och presenterar vår gemensamma budget för Örebro kommun.

I samtal med många medborgare, företagare och företrädare har vi formulerat ett antal förslag för ökade insatser på jobb och en långsiktigt hållbar välfärd.

Samtidigt som den budget som jag arbetat intensivt med de senaste veckorna presenteras, sitter jag på heldags budgetmöte med (s) och (v) i landstinget.

(s) och (v)  lägger gemensamma budgetar i både Örebro kommun och Örebro landsting. Samarbetet mellan oss har varit lätt att komma fram i, haft konstruktiva diskussioner och varit väldigt stimulerande både i landstinget där vi är i majoritet och i kommunen där vi är i opposition.

Det är synd att miljöpartiet i Örebro hellre driver en borgerlig politik än slåss för en rättvis, miljövänlig och långsiktigt hållbar rödgrön politik.

Det är skillnad på investeringar och ofinansierade investeringar

Örebro kommunfullmäktige ska idag ta beslut om ombyggnad av Stortoget, Våghustorget och Järntorget. Ombyggnationer som även socialdemokraterna vill ska genomföras.

Men oavsett hur angeläget det är att utveckla våra torg så måste ju besluten vara finansierade. Och så är inte fallet idag. Ombyggnationerna beräknas få kosta 48 miljoner, men bara 30 miljoner är idag finansierat.

(S) och (V) föreslår då att vi börjar med Stortorget och beslutar om resten när finansieringen är klar.

Detta angriper den borgerliga majoriteten hårt, inte minst i form av moderaternas Kent Persson, och menar att vi inte tar ansvar och ägnar oss åt politisk populism, eftersom vi så hårt annars går ut med budskapet att vi ska investera oss ur jobbkrisen. Herrejösses.

Jo, vi ska investera oss ur jobbkrisen – men det ska vara finansierade investeringar – kommunfullmäktige ska inte ägna sig åt någon jäkla highchaparall ekonomi!

Politiker bara springer på massa möten

Socialdemokraterna i Örebro prövar många olika former för att träffa människor och samtala om politik. Ofta säger vi att vi varit på möte och då kan man ju undra hur människor inom politiken prioriterar sin tid om de hela tiden springer på möten.

Men möten kan vara väldigt olika saker, det handlar ju oftast om att träffa andra, få synpunkter och idéer på vad som kan förändras och utvecklas för att sedan hitta verktyg och metoder för att göra det.

Möten kan var i form av den företagsturné som oppositionsråden Lena Baastad och Carina Dahl ägnar sig åt just nu och där företagare lyfter fram synpunkter på vad som fungerar bra eller vad som behöver förändras där det kommer fram konkreta förslag på vad de skulle vilja göra för att skapa fler arbetstillfällen i Örebro just nu.

Eller som det byggrådslag som oppositionsrådet Jonas Karlsson tagit initiativ till och där han träffar olika fastighetsägare för att få med sig idéerna om vad de skulle vilja göra nu trots kris och annat men som drar ut på tiden eftersom kommunen inte snabbar på hanteringen utav ärenden.

Eller det kan vara i form av ”homepartys”, där vänner, grannar, en familj eller förening kan bjuda hem någon av våra ledande politiker och få diskutera frågor som de själva väljer.

Nu senast var det vår gruppledare i fastighetsnämnden som träffade fem kvinnor i Vivalla och diskuterade politik samtidigt som man samlades kring mat. En av alla de frågor som kom upp var att man inte vet vilka som är lokala politiker – att man inte känner igen personerna.

Men det kom förstås också konkreta förslag på hur Vivalla skulle kunna bli bättre. Tillexempel med värdar i området som kan olika språk och som skulle kunna hjälpa till att bygga relationer.

Eller som det möte vi hade igår med våra egna förtroendevalda nämndledamöter där de i smågrupper fick fundera kring nästa års budget: vad är den mest prioriterade frågan? Vad är det som inte fungerar? Vilka utmaningar står vi inför lokalt? Vad kan vi spara på?

Eller som det möte som pågår just nu där alla direktvalda ledamöter i kommunfullmäktige under hela dagen diskuterar och debatterar allt ifrån rätten till heltider, utvecklingen av väster, förslag till ny färdtjänsttaxa och Stortorgets framtida utformning.

För den som ska påverka och förändra samhället så är möten och samtalen med andra människor ett av de viktigaste redskapen som finns. Men det är inte alltid lätt att skapa möten där människor på riktigt känner att är delaktiga och att just deras synpunkter tagits tillvara.

Det tror jag är en av våra största utmaningar – att återkoppla till de människor som vi samtalat med.

Så att de vi mött vet vilket av allt som sas som ledde till en förändring, en tanke som växte hos någon för att senare ligga som en del i ett förslag på bordet i kommunfullmäktige.

Politik handlar om att förändra och utveckla samhället. I möten och samtal med andra människor. Och över tid. Så, vilka förändringar och vilken utveckling vill du samtala om?

Borgerlig passivitet i krisens fotspår

Jag är inte den första att blogga om regeringens ”krispaket”. Sanningen är den att jag läste första rapporteringen från Borgs presentation och väntade med kommentarer för att jag trodde att det skulle komma mer.

I flera timmar trodde jag att det skulle komma mer. Men nu börjar jag inse att det där med uppskov på arbetsgivaravgifter och extra pengar till ALMI är vad regeringen menar med krispaket.

Det är som här i Örebro. I tisdags hade vi extrainsatta heldag med kommunstyrelsen. Då trodde vi att kommunledningen skulle presentera sin kompletteringsbudget för 2009 med förslag på åtgärder för kommunen att möta insatser på ökade investeringar, ökat behov av kompetensutveckling och stöd till företag.

Men nej – ingenting. Inga förslag, inga konsekvensanalyser och inga ombudgeteringar på kommunnivå.

Socialdemokrater på alla nivåer har redan sedan i höstas, då när krisen blev ett faktum och varslen sköt i höjden, arbetat på högtryck. Det har genomförts en mängd möten runt om med myndigheter, företagare och offentliga representanter för att se vad som skulle kunna göras. Före jul lade Socialdemokraterna i Örebro fram en reviderad budget med flera inspel för att möta de efterfrågade behoven.

Det är så svårt att förstå att den borgerliga regeringen eller kommunledningen som ska leda vårt land och kommun, inte genomfört några liknande ansträngningar.

Kanske är det så som vissa misstänker att passiviteten helt enkelt är ett led i att förverkliga den borgerlig politiken med ökade klyftor mellan fattig och rik?

Oppositionens reviderade budget för jobb!

Den senaste veckan har jag och vänsterpartiets Malin jobbat hårt för att få till vår reviderade oppositionsbudget för 2009. Arbetet har inriktats på vad Örebro kommun kan göra för att möta jobbkrisen.

Budgeten innehållet bland annat tidigarelagda investeringar för närmare 300 miljoner och extra satsningar på jobb och kompetensutveckling.

 1. Att tillföra pengar för insatser mot jobbkrisen, totalt satsas 4,3 miljoner på yrkestrainee-satsning, validering, stöd för kompetensutveckling i företag, studier för unga, starta eget, extra sommarjobb och ”gröna komma-ut jobb”.
 2. Att tidigarelägga investeringar. ÖBO föreslås få i uppdrag att tidigarelägga investeringar på 180 miljoner i bland annat badrumsrenoveringar och stambyten. En stor upprustningen av Vintrosa skola påbörjas redan 2009 liksom en ombyggnad av Idrottshuset. Dessutom satsas 15 miljoner för att öka tillgängligheten i Örebro. 

Vi vill också få synpunkter vad kommunen mer borde göra när det gäller att möta jobbkrisen. Läs mer om vårt förslag och lämna synpunkter här.

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oppositionens reviderade budget för 2009 skulle vara klar att presenteras nu, 13.30 till presskonferensen.

Det är kul att jobba med budget – det är ju där man sätter ord och siffror på politikens innehåll. Förutom själva skrivandet så är det ju mycket underlag och siffror som ska tas fram, bearbetas, dubbelkollas och hålla isär. I like! Att vara ansvarig för att hålla ihop arbetet innebär också att man har koll på allt sedan – just som jag vill ha det…

Men vi hade bara en vecka på oss och inga tjänstemän till hjälp, men tsss, det var ju gott om tid, blev klar med det sista femton minuter innan 😉

Varför inte rusta miljonprogrammen?

Man tycker så olika.

Men när det nu är så att varslen står som spön i backen och jobbkrisen börjar bli reell så tycker jag att det vore bra att göra allt vi kan för att minska effekterna av en lågkonjunktur.

Vi vet till exempel att vi har en ”miljon” bostäder som började byggas under sextiotalets bostadskris och som idag skulle behöva både en rejäl upprustning men också lite strukturförändring – varför inte ge stimulansmedel till detta?

Att satsa på det nu skulle ge gott om jobb – både inom byggbranschen och inom andra branscher. Det skulle dessutom bli billigare om vi gör det nu när efterfrågan inte är så stor eftersom priserna brukar kunna falla en del, samtidigt skulle det innebära att boendesituationen för väldigt många människor blev bättre och inte minst skulle det kunna minska effekterna av segregation i Sverige.

Men vad jag kan se så nämner inte regeringen något om satsningar på miljonprogrammen i sin ”krisbudget” – det mesta vi ser är sådant som ändå skulle ha presenterats i nästa års budget.

Det är bra att man återinför ROT-avdraget men jag hade också velat se en återkomst av de riktade medel för klimat- och energiomställningar som Reinfeldt, Olofsson och co tog bort när de blev regering.

I början på veckan var jag på en tillställning på slottet där länsstyrelsen och regionförbundet samlat ett drygt hundratal av länets företagare och andra för att diskutera vad som behöver göras nu.

Det företagen nästan samfällt lyfte var två saker (förutom banker, krediter och kapital) var: 

 1. Att det offentliga, dvs kommuner, landsting och stat satsar på investeringar så att företagen får producera material och annat.
 2. Att staten skapar bra förutsättningar för företagen att behålla arbetskraften och kompetensutveckla dem under tiden.

Även på det andra området var det ganska tunt i regeringens krispaket. Men jag hoppas verkligen att man låser upp lite av AMS:pengarna så att de kan användas istället för att fortsätta göra så smala ”program” så de inte kan användas till att möta arbetsmarknadens behov utan istället samlas i ladorna.

Två dagars budgetdebatt utan tydliga besked

Är inne på tredje dagen utan att få behålla maten, samtidigt har jag tvingat mig iväg till Landstingsfullmäktige och två dagars budgetdebatt. Det var inte så smart – jag gjorde inget starkt intryck om man säger så. 

Jag hade svårt att hänga med i diskussionerna på samma sätt som jag brukar. Men tack vare en viss avtrubbning har jag nog missat en del av det finstilta och upplevt debatten lite utifrån och så här upplevde jag den i korta drag.

M, Fp och Kd har slagit på stora trumman för att de sparar mer på vården i sitt förslag till budget och lägger undan mer pengar till pensionsavsättningar. De lyckades verkligen få debatten att handla mer om siffror än om innehåll. Deras märkliga fokus på om 14 miljoner om dagen verkligen blir 6 miljarder om året eller inte, kan bara vara ett tecken på att de inte hade så mycket annat att slå ner på. (Det blir det inte, det är en del i en brödtext som helt enkelt inte är dubbelkollad.) En av de få borgare som förde en intressant debatt om viktig framtid var den sympatiske moderaten Svante Gyrulf.

S och V hade verkligen svårt att styra debatten. Många ledamöter gjorde bra förberedda anföranden om viktiga utvecklingsfrågor men eftersom borgarna inte tog repliker på dessa dog debatten. Den fråga som vi i majoriteten dock lyckades föra handlade om vad det egentligen är för vårdval som borgarna förespråkar: fri etableringsrätt eller vårdval Halland – man kan inte få båda. Bland annat Britt Öhman gjorde klockrena inlägg i frågan.

Mp gjorde ett inlägg värt att uppmärksammas. Det var direkt riktat mot Sverigedemokraterna och handlade om solidaritet med människor och vård för papperslösa. Inlägget gav en varm och spontan applåd från många av fullmäktiges ledamöter.

De medborgare som sett fram emot att under två dagar få möjlighet att höra mer om hur politikerna i Örebro län vill utveckla vården var nog aningen besviken.

Budget med bra förslag!

Idag presenterades det färdiga förslaget på sossarna och vänsterpartiets budget för Örebro kommun 2009.

Det är många bra satsningar i som många varit med och tagit fram. Bland annat föreslår och finansierar vi en satsning på fritidsgårdarna som innebär att de kan vara öppna på helgerna.

En annan av mina ”favoriter” är förslaget om att föräldrar och personal tillsammans med barnen ska kunna söka pengar för att göra sin förskolas lekplats lite roligare och bättre. Det kan handla om att plantera några träd för att få mer skugga eller fixa till en klätterställning.

Att göra en budget är att försöka göra politiken konkret – vad vill vi åstadkomma och med vilka resurser. Det låter torrt men det är i budgetarbetet som de verkliga politiska diskussionerna ofta kommer, det är då resurerna ska prioriteras och de viktigaste satsningarna ska lyftas fram.

I år försökte vi för första gången få med medborgare direkt in i budgetarbetet. Det är ett arbetssätt som vi tänker fortsätta utveckla under de kommande åren och som ska kunna fungera även när vi är i majoritet.

Det går att läsa mer om våra förslag på satsningar här.

Tyck till om Örebro kommuns budget!

Idag finns socialdemokraterna och vänsterpartiets utkast till budget 2009 tillgängligt.

Måndag den 2 juni klockan 17.00-18.30 på Mummel och mums har (s) och (v) ett gemensamt öppet möte dit vem som helst är välkommen för att diskutera vad Örebros skattepengar borde gå till.

De budgetar som vi i opposition arbetar med utvecklas varje år och mycket kommer förstås finnas med även inför valet 2010 och därefter.

Att påverka vår oppositionsbudget kan vara ett mycket konkret sätt att påverka kommunens faktiska budget efter nästa val!

Citybanan = mer tågtid och fler tåg i tid

Idag är kommunernas och landstingens medfinansiering av citybanan på tapeten.

Citybanan är en utbyggnad av spår in i Stockholm som innebär att fler tåg kan köra på spåren. De spår som finns i dag byggdes på 1800-talet och är anpassade för en helt annan tågtrafik än den som finns behov av nu.

För resenärerna har bristen på spårplats bland annat märkts via de många och långa tågförseningarna i Mälardalen.

Innan valet hade citybanan börjat byggas. Den borgerliga regeringen tvärvände dock i frågan då de fick makten och vägrade fortsätta bygget. För att fortsätta krävde de att mälardalens kommuner och landsting var med och betalade.

I Sverige är det ju så att staten ska finansiera vägar och järnvägar via de statliga skatteintäkterna. Kommuner och Landsting finansierar andra verksamheter via sina skatteintäkter.

Men när det gäller en av landets viktigaste tågstråk har staten i praktiken utövat utpressning mot landstingen och kommunerna i mälardalen.

Beskedet har varit otvetydigt – inga pengar ingen citybana!

Och för vårt län, liksom för resten av mälardalen, är det absolut nödvändigt att järnvägen byggs ut.

För ett år sedan förhandlas det för fullt och tillslut skrev landstinget och Örebro kommun på den gällande avsiktsförklaringen. För vår räkning handlar det om en totalsumma på 180 miljoner, varav landstinget skulle betala hälften och Örebro kommun andra hälften.

Nu när avsättningarna ska göras har dock Örebro kommun med Staffan Werme i spetsen svängt lite i frågan och vill inte betala mer än 40 miljoner. Det har skapat viss oro och aktivitet runt om i länet.

Samtidigt som Werme trixar kring järnvägen så är han beredd att köpa loss tomma lagerbyggnader för 90 miljoner utan att tänka några extra gånger. Staffan Wermes bristande sinne för proportioner i kommunalpolitiken riskerar att skapa vissa problem.

Nu hoppas vi dock att allt ska lösa sig tillslut. Dagens möte mellan representanter i kommunen och landstinget tycks ha öppnat vägarna igen.

Dumt förslag i s-budget

I media presenteras vår skuggbudget och istället för att sätta mig in i alla delar, retar jag upp mig på förslaget om att styra vilken kommun som flyktingar med uppehållstillstånd ska få bosätta sig i.

Det är ett förslag som jag helt vänder mig mot! Vill man ha bättre spridning på vart invandrare med uppehållstillstånd bosätter sig så borde förslagen istället handla om att få fler kommunerna att ta emot invandrare, och se till att det görs på ett bra sätt.

Att hindra människor från andra länder att bosätta sig i närheten av sina släktingar och vänner är inte rätt väg att gå. Det ger mig snarare obehagliga associationer och det är inte ett förslag som jag hade väntat mig.

Ser däremot med stolthet på vårt initiativ om en demonstration i Örebro för demokratiutveckling i Burma. Dessutom verkar Mona Sahlins besök i Vivalla i går ha blivit lyckat.

Apropå de nya moderaterna

Bild:Chris Leijon

Även tidningarna börjar uppmärksamma att Reinfeldts sosseperuk sitter lite löst.

Regeringen förbereder övergång till privata sjukförsäkringar

Ibland känner jag total vanmakt över att stora beslut kan tas utan att majoriteten av medborgarna förstår vad som händer.

Just nu tar regeringen beslut på beslut, som ganska snart kommer att innebära att Sverige måste införa privata sjukvårdsförsäkringar.

Konsekvenserna av besluten är att politikerna inte kommer att ha inflytande över hur skattemedlen ska prioriteras och att sjukvården då blir för dyr för att finansieras via skattesystemet.

Det kommer bli svårt och dyrt för de som har allvarliga sjukdomar att få bra försäkringar. Många väljer förstås inte den ”bästa” försäkringen och då får de inte lika bra sjukvård som den som kan betala för den dyrare försäkringen.

De förberedande besluten tas nu. Resultatet ser vi sen.

Och inte ens då kommer alla se på vilket sätt det hänger ihop med fri etableringsrätt för läkare och sjukförsäkringsreformer.

Vad kan man mer göra än skrika sig hes?

Vård av man i hemmet – eller smörgåsbord av förbättringar

Regeringen lägger förslag om att införa vårdnadsbidrag från och med 1 juli nästa år.

Det är svårt att veta exakt hur mycket det skulle kosta för en kommun att införa ett vårdnadsbidrag på 3000, men man brukar räkna med att det skulle kosta mellan 40-60 miljoner i en kommun av Örebros storlek.

Förutom att det skulle innebära att vi lägger massa kommunala pengar på att införa något som bara några få kan utnyttja, som sementerar könsroller och som dessutom riskerar att skapa ännu större ekonomiska skillnader mellan mammor och pappor.

Så är 40-60 miljoner verkligen ofantligt mycket pengar som skulle kunna användas till att göra andra saker. Exempel på annat som skulle kunna göras följer här, välj och summera vad du skulle vilja att pengarna satsades på istället.

 • Organiserat stöd i läxläsning för alla barn i grundskolan (5 miljoner)
 • Gratis frukost till alla högstadiebarn (ca 11 miljoner)
 • Helgöppet på de flesta fritidsgårdarna (3 miljoner)
 • Upprustning av alla dagisgårdar (11 miljoner)
 • Ökad satsning på simkunskap (3 miljoner)
 • Ökad personaltäthet på dagis, 50 fler fritidspedagoger (18 miljoner)
 • Fler vuxna på fritids, 50 fler fritidsassistenter (18 miljoner)
 • Rusta 20 lekplatser per år (5 miljoner)

Det finns givetvis massor av annat som man skulle kunna göra för pengarna istället.  

Vi har världens mest fördelaktiga föräldraförsäkring. Jag skulle inte protestera om det var så att regeringen ville göra den ännu mer fördelaktig – men en av regeringens första åtgärder efter att man kommit till makten var att göra försämringar i föräldraförsäkringen. Trovärdigheten när det gäller att  förbättringar för föräldrar och barn är därmed låg.

Senfärdig kommunledning skapar problem för Bandysäsongen

I december antar kommunfullmäktige normalt en budget för vilka investeringar som ska göras under det kommande året. Så skedde inte för investeringsbudget 2007.

Istället sköt kommunledningen upp investeringsbudgeten från december 2006 till april 2007.

Det fanns flera områden där vi socialdemokrater oroades lite extra över att förseningarna skulle få problematiska konsekvenser.

En sådan investering var kylanläggningen på Vinterstadion. Vi menade att förseningen skulle kunna innebära att det inte fanns någon is på plats när bandysäsongen började i november.

Vi ställde ett antal frågor om det både i nämnder och i kommunfullmäktige. Kommunledningen avfärdade våra farhågor med att det bara handlade om ”formsaker” och att handläggningen inte skulle försena projekten.

Idagens NA kan vi dock läsa att installationen av nya kylsystemet riskerar att försenas till december. Bandysäsongen börjar med hemmapremiär i november.

En del menar att oppositionen bara är gnälliga när vi pekar på möjliga konsekvenser av kommunledningens bristande förmåga att fatta viktiga beslut.

Det finns fler investeringar som vi undrat över om de blir försenade och vilka konsekvenser det får. Byggandet av nya förskolor till exempel. Men det där med investeringar låter ju så tråkigt.

Försämringar och systemskifte – sex månader efter maktskifte

På söndag är det sex månader sedan högern tog över makten i Örebro kommun. Med anledning av det har vi sammanställt en rapport.

Rapporten ger en översiktlig bild av de försämringar som genomförs för medborgarna trots en bättre kommunal ekonomi än någonsin. Den visar också på det systemskifte som man sätter i sjön bit för bit.

Demokratin bygger på att människor väljer vilka politiker som ska styra en kommun och att de som fått en majoritet försöker förverkliga den politik som de blivit valda att föra.

I det här fallet har jag kritik mot den nya kommunledningen i två stora avseenden: dels tycker jag annorlunda i en rad frågor och försöker motiver varför och dels är jag kritisk för att de mörkar vad det är för politik de genomför.

Istället för att utåt säga att man tycker att det är bra att kommunal verksamhet säljs ut till stora vinstdrivande företag och att man vill avveckla kommunen – så gömmer högerkoalitionen sig bakom besparingar som inte är ekonomiskt motiverade.

I rapporten radar vi upp ett antal konkreta exempel på försämringar som man genomför och beslut som tas som i praktiken innebär en stor kursändring av kommunens verksamhet – och det sker utan att man är beredd att diskutera det öppet.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.

Mobil miljöstation och pengar till samverkan mellan skolor – budget 2008

På tisdagens kommunstyrelsesammanträde presenterade (s) och (v) vår gemensamma budget för 2008.

Vi har valt att lyfta fram fem stora utmaningar och under varje område skrivit vad vi tycker borde göras nästa år och även avsatt resurser för varje punkt.

Bland annat vill vi passa på att göra stora miljöinvesteringar nu när kommunens ekonomi är god. Det handlar bland annat om fortsatt satsning på biogas (när vårt hushållsavfall blir drivmedel i våra fordon) och på att minska elförbrukningen i alla kommunens hus.

Det handlar om att anställa mer personal inom förskolan och att bygga fler förskolor. Det för att inte barngrupperna ska bli för stora och för att barn ska kunna få plats i en förskola i närheten av hemmet.

Det handlar om att erbjuda organiserad läxhjälp till alla elever som behöver, och att avsätta särskilda pengar för att få fler skolor att samverka med varandra istället för att konkurrera.

Det handlar om att rusta upp skolor och lekplatser och om stora satsningar på att utveckla väster.

Det handlar om både litet och stort och det går att läsa hela förslaget här.

Där kan man läsa mer om satsningar på fler och tryggare boenden för de äldre, om investeringar till att göra staden mer  tillgänglig för funktionshindrade, om utvecklade grönområden och om söndagsöppna miljöstationer. Man kan till och med läsa om mobila miljöstationer för de som inte själva har bil att ta sig till de som redan finns.

Den nya majoriteten spar undan en jäkla massa pengar i centrala potter istället för att utveckla kvaliteten för barn och äldre. Jag förstår inte varför borgarna vill spara på de gamla och små nu, när ekonomin är bättre än någonsin. Och jag förstår inte varför man gör samma dumma prioriteringar nästa år igen.

Det är i alla fall inte många medborgare som ringer mig och säger att kommunens verksamhet för barn och gamla är alldeles för bra, och att kommunen nog borde göra det lite sämre.